قلب آسیا

 

خاکت وطن! به دشمن افغـان نمی دهم

این ملکِ باصفـــا به پلـیــدان نمی دهم

سنگ وکلــوخ کشــورزیـبــای آ ریــــا

برملحــدان به لؤلؤو مرجــان نمی دهم

هر چند،سالهــاست که دورم زمیـهـنــم

عشق وطـن به جیفـهء دونـان نمی دهم

تاداده است خدایم،مراجان دراین جهان

"مِهــرتـرابه مُهــرسلـیـمــان نمی دهم"

من افـتـخــار بودن افــغـــا نـیـم وطــن

هرگزبه چین وهندوبه جاپا ن نمی دهم

ازبهــرلـقـمـه نـان به "نـاتـــوی" لعنتی

من اختیـــار مُلک ،به لعینان نمی دهم

افغانستان    ما  که بود قلـب آسـیـــا

این قلب پاره پاره به شیطان نمی دهم

هـرکـوه وبـرزن وطنـم را زصـدق دل

چون جان عزیزدارم وارزان نمی دهم

با آنکه میهنـم شده مخـروبه کـلـبــه ئی

این کلبــه ام به ظـالــم دوران نمی دهم

صد بــار"حیدری" اگــرم سـربرند ترا

من واک* کشورم به غلامان نمی دهم


 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری


برچست ها : ,,