قلب آسیا

تعداد نظرات : 0


قلب آسیا

 

خاکت وطن! به دشمن افغـان نمی دهم

این ملکِ باصفـــا به پلـیــدان نمی دهم

سنگ وکلــوخ کشــورزیـبــای آ ریــــا

برملحــدان به لؤلؤو مرجــان نمی دهم

هر چند،سالهــاست که دورم زمیـهـنــم

عشق وطـن به جیفـهء دونـان نمی دهم

تاداده است خدایم،مراجان دراین جهان

"مِهــرتـرابه مُهــرسلـیـمــان نمی دهم"

من افـتـخــار بودن افــغـــا نـیـم وطــن

هرگزبه چین وهندوبه جاپا ن نمی دهم

ازبهــرلـقـمـه نـان به "نـاتـــوی" لعنتی

من اختیـــار مُلک ،به لعینان نمی دهم

افغانستان    ما  که بود قلـب آسـیـــا

این قلب پاره پاره به شیطان نمی دهم

هـرکـوه وبـرزن وطنـم را زصـدق دل

چون جان عزیزدارم وارزان نمی دهم

با آنکه میهنـم شده مخـروبه کـلـبــه ئی

این کلبــه ام به ظـالــم دوران نمی دهم

صد بــار"حیدری" اگــرم سـربرند ترا

من واک* کشورم به غلامان نمی دهم


 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری


برچست ها :
تعداد بازدید : 207
     

خصم وطن

تعداد نظرات : 1


خصم وطن

 

ای خـدا ! آرامـش وصلـح وطن گم کرده ام

سرزمینـم رفت زدسـت،آرام تن گم کرده ام

آن فضــای باصفــایِ میـهنـــم  افغانستان

را زدست جانیـان، خصـم وطن گم کرده ام

بسکه افـزون شد به ملکم،آدم حیـوان صفت

فـــــرق بـیــن آدم وگـرگِ دمـن گم کرده ام

دشـمنــان کـشــورم گــردیـده اند بـــادار ما

دوســتــداران وطــن،ازانجـمـن گم کرده ام

خلـق وپـرچـم نوکـران خِـرس قطبی،میهنم

رایگان دادند به دشمن،آن چمن گم کرده ام

جنگ سالاران بیـرحم،بهـرکسب جاه ومال

میکنند ویران وطن،باغ وچمـن گم کرده ام

نـوکـران اجـنـبــی،بــرگــردهء ملـت سـوار

قاتل صدهـا هــزارند،مـردوزن گم کرده ام

طـالـبــان دیـوبـنــدی،دشـمـن اســلام نـا ب

با عملکردهایشان،دیـن ازوطن گم کرده ام

چـورکردند موزیـم وتخـریـب نمودند آبدات

زان سبب ازمیهنـم، یـاد کُهــن*گم کرده ام

از خیانت های کــرزی بـا همـه دورو برش

ثــروت ودارائیِ مُلـک ووطــن گم کرده ام

رشــوه ورشـوه ستـانی،گـشته امری آشکار

حـاکـمـان صادق وخـادمْ وطـن گم کرده ام

در محـاکـم غیـر جیـبـت را نبـیـنـند خائنـان

عادلانه حکـم حق،ازاهـل فَـن**گم کرده ام

عـالـم و فاضل همـه،ترک وطن کردند زظلم

درعــزای نخـبـگان،روح از بدن گم کرده ام

 

 

باحمـایـت هـای شـیـطــان،روبهـی مکـارِ پیــر

گـشـتـه سلطــانِ وطـن،شـیـر ژِیَن گم کرده ام

سفله پرورگشتـه است بس آسـمـان وهم زمین

جُـغـد شـده بلبـل ولی،سَـروِ سـمن گم کرده ام

یــا الهــی! مـیـهـنــم تـا کــی بـود زیــرســتـم

"حیدری" زین بخت بد،مادروطن گم کرده ام

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری


برچست ها :
تعداد بازدید : 108
     

عروس دریا

تعداد نظرات : 0

بسم الله الرحمن والرحیم والکریم و...

 

عروس دریا

 

نرگس جـان دخـتــرشـــادان مادر

فــدایـــت جـان من،ای جـان مادر

دودهـه را،تو باهـفـت سـال دیگر

درآغــوشـــم بُــدی،جــانــان مادر

چـرا رفتی زپیشم اینچنیـن زود ؟

زدی آتـش بـجــانـــم،جـــان مادر

چــه دیــدی ازمن آواره آخـــــر؟

زدی بــرهـم سـروسـامـــان مادر

گلِ با عـلم وبا فـرهنگ،عـزیـزم

گلِ نرگــس،گلِ ریــحـــــان مادر

شـدی پـژمـرده درعـیـن جــوانی

تونرگس جان، گلِ خـنــدان مادر

بـرفـتی ناگهــان ازپـیـش مـامـت

گلِ فـرهـیـخـتـهء،بـوستــان مادر

بدیدی زرهء، کم مهری از من ؟

که ترکـم کرده رفـتـی،جان مادر

شـب شــا دعـروســیـت نـدیــد م

به دریـا،حجـله کـردی جان مادر

توخویش واقـربـا،بـریــان نمودی

سـفرکـردی چـوازکـیــهـان مادر

بـرادرهـا هـــم ازداغ فــرا قــت

چومجنون گشته اند،ریحان مادر

فگـنــدی اقـربــا،درمجـمـــرغــم

نمــودی دوسـتـان، گـریـان مادر

شبـی دیــدم بخـوابـت، نازنیـنـــم

که بـودی درکـنــارم،جــان مادر

چه خوش کزخواب بیدارم نمیشد

که میـبـودم به نـزدت، جان مادر

 

بی بی زینب (س) ترا دعوت نموده

بهـشــت عنـبـریــن،رضـــوان مادر

بهشت رفتـی عـزیـزم،نـورچـشــمم

بگــردیــد کـلبـــه ام،زنــــدان مادر

به جــز صبــر خــدا،چـاره نــدارم

بـمـیـــرم،جــان من،جــانـــان مادر

بکن بس "حیدری"، نوحه ســرائی

که خون شد جاری،ازچشمان مادر

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری


برچست ها :
تعداد بازدید : 120