پامیر

بند قرغه-کابل
تفریحگاه بند قرغه در نزدیکی شهر کابل

مزار شریف...
میله گل سرخ مزار
تپه ارغوان       
تپه قرغهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,