طبیعت زیبای بدخشان با گیاهان کمیابش.

 

 

 

 

 

 

 

  

دهلیز واخان-بدخشان


 

 

منبع:bbcفارسی