بسم الله الرحمن والرحیم والکریم و...

 

عروس دریا

 

نرگس جـان دخـتــرشـــادان مادر

فــدایـــت جـان من،ای جـان مادر

دودهـه را،تو باهـفـت سـال دیگر

درآغــوشـــم بُــدی،جــانــان مادر

چـرا رفتی زپیشم اینچنیـن زود ؟

زدی آتـش بـجــانـــم،جـــان مادر

چــه دیــدی ازمن آواره آخـــــر؟

زدی بــرهـم سـروسـامـــان مادر

گلِ با عـلم وبا فـرهنگ،عـزیـزم

گلِ نرگــس،گلِ ریــحـــــان مادر

شـدی پـژمـرده درعـیـن جــوانی

تونرگس جان، گلِ خـنــدان مادر

بـرفـتی ناگهــان ازپـیـش مـامـت

گلِ فـرهـیـخـتـهء،بـوستــان مادر

بدیدی زرهء، کم مهری از من ؟

که ترکـم کرده رفـتـی،جان مادر

شـب شــا دعـروســیـت نـدیــد م

به دریـا،حجـله کـردی جان مادر

توخویش واقـربـا،بـریــان نمودی

سـفرکـردی چـوازکـیــهـان مادر

بـرادرهـا هـــم ازداغ فــرا قــت

چومجنون گشته اند،ریحان مادر

فگـنــدی اقـربــا،درمجـمـــرغــم

نمــودی دوسـتـان، گـریـان مادر

شبـی دیــدم بخـوابـت، نازنیـنـــم

که بـودی درکـنــارم،جــان مادر

چه خوش کزخواب بیدارم نمیشد

که میـبـودم به نـزدت، جان مادر

 

بی بی زینب (س) ترا دعوت نموده

بهـشــت عنـبـریــن،رضـــوان مادر

بهشت رفتـی عـزیـزم،نـورچـشــمم

بگــردیــد کـلبـــه ام،زنــــدان مادر

به جــز صبــر خــدا،چـاره نــدارم

بـمـیـــرم،جــان من،جــانـــان مادر

بکن بس "حیدری"، نوحه ســرائی

که خون شد جاری،ازچشمان مادر

 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری


برچست ها : ,,,