چند ضرب المثل

1- خاین, خایف است.
2- آزمند پیوسته نیازمند است.
3- مزن به در کس به انگشت که نزند به دیوارت به مشت.
4- بار کج به منزل نمیرسد.
5- آنچه در دیگ است در کاسه می آید.
6- از صد خویش,یک همسایه پیش.
7- با خالقت چه کردی که با خلق او کنی؟.(خطاب به افراد بی ایمان و نا مرد کفته میشود)
8- مشک آنست که خود ببوید, نه آنکه عطار بگوید.
9- رنگ را ببین حال را بپرس.
10- آزموده را باز آزمودن خطاست.
11- کج بنشین راست بگو.
12- حق همسایه, حق خداست.
13- مار گزیده از ریسمان دراز میترسد.

                                                  شعر های ادبی

                              

                                  چو بد کردی مباش, ایمن ز آفات
   

                 کسی که بر سر موری ستم کرد
 
                                            هم از ماری قفای آن ستم خورد

                 به چشم خویش دیدم در گذرگاه

                                              که زد بر جان موری مرغکی راه
 
                هنوز از صید منقارش نپرداخت
 
                                          که مرغکی دیگر آمد کار او سخت

                 چو بد کردی مباش ایمن ز آفات

                                            که واجب شد طبیعت را مکافات
 
                سپهر آیینه عدل است و شاید

                                              که  هر آن  از تو  بیند  وا  نماید

                 مگر نشنیدی از فراش این راه

                                             که هر کو چه کند, افتد در آن چاه
                                                                                       نظامی گنجوی
        


برچست ها : ,,,,,,,,,,