اینجا افغانستان است (بهار در افغانستان)

تعداد نظرات : 0


پامیر

بند قرغه-کابل
تفریحگاه بند قرغه در نزدیکی شهر کابل

مزار شریف...
میله گل سرخ مزار
تپه ارغوان       
تپه قرغهبرچست ها :
تعداد بازدید : 334
     

آثار باستانی

تعداد نظرات : 0


برچست ها :
تعداد بازدید : 323